Mario Pascual

海华熙瑞全球律师联盟西班牙资深律师 胡安卡洛斯一世国王女婿的御用大律师 执业领域:民法,商业法,程序法,刑法

    海华熙瑞全球律师联盟西班牙资深律师
    胡安卡洛斯一世国王女婿的御用大律师
    执业领域:民法,商业法,程序法,刑法